Praktyki i staże - Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Praktyki i staże

Praktyki i staże

Data publikacji 23.09.2020

Procedura przyjęć
na Praktyki Zawodowe w KPP w Zgorzelcu


W celu odbycia praktyk studenckich w KPP w Zgorzelcu, należy najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia praktyk złożyć w sekretariacie ogólnym Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu lub przesłać drogą pocztową (adres: Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II AWP nr 12 G, 59-900 Zgorzelec) formularz zgłoszeniowy wraz z następującą dokumentację:
- zaświadczenie z uczelni potwierdzającej status studenta
- program praktyk
- kserokopię dowodu osobistego
- imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych
i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
- oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego.

Komendanci Komisariatów, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów mogą zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KPP Zgorzelec do przedłożenia innych dokumentów np. (poświadczenie bezpieczeństwa).
Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.
Student zainteresowany odbyciem praktyk w KPP w Zgorzelcu wskazuje konkretną komórkę organizacyjną oraz termin, w którym chciałby odbyć praktykę.
Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu po zasięgnięciu opinii przełożonego komórki, w której ma odbyć się praktyka podejmuję decyzje o przyjęciu na praktykę oraz o wyznaczy opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg, może również odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.
W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę podpisywana jest umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy Uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną a Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i PPoż., w KPP w Zgorzelcu organizowanym przez Wydział Wspomagający.
Student odbywa praktykę w terminie określonym w umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych w godzinach od 7:30 - 15:30.
W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk - w zależności od preferencji uczelni.

 

Data …………………………….


Formularz zgłoszeniowy
dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe
w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu


Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu


Dane osobowe studenta:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr telefonu:

e-mail:

Nazwa uczelni:

Wydział:

Kierunek studiów:

Rok studiów:

Nazwa wydziału/komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji /wybranego przez studenta do realizacji praktyk:

Uzasadnienie wyboru wydziału/komórki organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji właściwej do realizacji praktyk:

Czas trwania (w tygodniach) oraz termin praktyk/ewentualnie deklaracja o dowolnym terminie/:

Planowana przyszłość zawodowa:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji studenckich praktyk zawodowych ( zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133,poz. 833).


……………………………………………
data i czytelny podpis


UWAGA!!!!!

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z zakresem zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu (http://bip.zgorzelec.policja.gov.pl).
Do formularza należy dołączyć wymaganą dokumentację tj:
- zaświadczenie z uczelni potwierdzającej status studenta
- program praktyk
- kserokopię dowodu osobistego
- imienne skierowanie na praktykę, wydane przez uczelnię, wraz ze wskazaniem danych
i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
- kserokopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
- oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne z oskarżenia.
 

Powrót na górę strony