Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i jednostkach Policji województwa dolnośląskiego

Data publikacji 23.09.2020

UWAGA: W związku z panującym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie informujemy, iż obecnie w KPP w Zgorzelcu do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub osobistego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu.

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu można nadal składać:

 1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi):

  - pod numerem 47 87 322 96 – Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu

  - pod numerem 47 87 322 04 - sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

 2. Faxem - numer 47 87 322 21,

 3. Pocztą internetową na adres e-mail: skargi@zgorzelec.wr.policja.gov.pl

 4. Zwykłą pocztą na adres:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu
  ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 12G
  59-900 Zgorzelec


Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

W województwie dolnośląskim uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.30, po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie Komendanta.
 • W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu lub jego zastępca oraz funkcjonariusze Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.30, a w pozostałe dni robocze od 8.00 do 15.00.
 • Komendanci miejscy / powiatowi Policji województwa dolnośląskiego w zakresie skarg dotyczących działalności podległych im jednostek i komórek organizacyjnych.

Skargi i wnioski w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu można złożyć:

 • osobiście lub pisemnie pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 50-950 Wrocław
 • telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):
  pod numerem 47 8713389 - sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
  pod numerem 47 8713445 - sekretariat Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • faksem – numer 47 8714581;
 • pocztą internetową na adres e-mailowy : skargi@wr.policja.gov.pl.

W Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu osoby składające skargi przyjmowane są przez:  

Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu oraz zastępców we:

wtorki w godz. 15.30 do 17.00


Funkcjonariusz odpowiedzialny za realizację zagadnień skargowych w KPP w Zgorzelcu przyjmuje interesantów w pokoju nr 302 w poniedziałki od godz. 09.00 do 17.00 a w pozostałe dni robocze (do piątku włącznie) od godz. 9.00 do 15.00.

skargi@zgorzelec.wr.policja.gov.pl


Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni przyjmuje interesantów w:

Czwartki od godz. 12.00 do 16.00

 

Komendant Komisariatu Policji w Pieńsku przyjmuje interesantów w:

Poniedziałki w godz. 10.00 do 12.00

Czwartki w godz. 14.30 do 16.30

 

Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie przyjmuje interesantów w:

Poniedziałki  w godz. 10.00 do 14.00

 

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.


 
Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
Powrót na górę strony