Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności

Data publikacji 23.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Niektóre pliki do pobrania mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF, użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono: 2020-08-11

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są podkom. Agnieszka Goguł oraz Krzysztof Chińcza. Adres poczty elektronicznej: kpp@zgorzelec.wr.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 322 14, 47 87 323 15 w dni robocze w godzinach 7:30-14:30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

________________________________________________________________________

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12G, 59-900 Zgorzelec


Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu mieści się w budynku wolnostojącym. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Przed budynkiem wydzielone są trzy miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone pionowo i poziomo. Trasa dojścia do budynku możliwa jest bez różnic w poziomie. Przy wejściu głównym po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy oraz video domofon. Sygnał dzwonka słyszalny jest zarówno dla pracownika w punkcie obsługi oraz oficera dyżurnego. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Drzwi szklane otwierane domofonem przez pracownika recepcji lub dyżurnego jednostki. Jest możliwość poszerzenia wejścia po otwarciu bocznego skrzydła drzwi. Skrzydło otwierane jest ręcznie na zewnątrz. Po wejściu znajdują się schody. Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Schody prowadza do holu głównego z punktem obsługi interesantów oraz poczekalnia. Punkt recepcyjny znajduje się na wprost wejścia i jest oznaczony. W punkcie znajduje się schodołaz umożliwiający poruszanie się po schodach osobom z niepełnosprawnościami. Personel punku informacyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Z punktu informacyjnego można korzystać w pozycji stojącej jak i siedzącej. Komunikacja jest bezpośrednia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu informacyjnego lub poczekalni i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Budynek składa się z trzech pięter na które prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w punkcie informacyjnym. Na parterze budynku znajduje się wydzielone pomieszczenie dla petentów, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na piętrach komendy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektronicznym systemem dostępności.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Kontakt z jednostką możliwy jest całodobowo przez Oficera Dyżurnego tel. 47 87 322 00. Od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 pod numerem tel. 47 87 322 15. Można też skontaktować się z pomocą faxu na numer: 47 87 322 21, lub mailowo na adres: dyzurny@zgorzelec.wr.policja.gov.pl.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony https://euslugi.policja.pl/


Komisariat Policji w Bogatyni
ul. Batorego 1a, 59-920 Bogatynia

Siedziba Komisariat Policji w Bogatyni mieści się w budynku wolnostojącym. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Bezpośrednio na parkingu przy Ścianie Frontowej budynku znajduje się parking z wydzielonymi dwoma prawidłowo oznakowanymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się na poziomie zerowym.

Wejście do Komisariatu oznaczone jest tabliczką. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie na zewnątrz. Za drzwiami znajduje się pomieszczenie wiatrołapu. Po lewej stronie znajduje się okno z uchylną szybą pomieszczenia dyżurnego oraz interkom.

Na wprost wejścia głównego znajdują się oszklone drzwi otwierane przez dyżurnego jednostki. Drzwi mają szerokość 110 cm. Za drzwiami po lewej stronie umiejscowiony jest punkt informacyjny. Po prawej stronie umiejscowiona jest poczekalnia do której przylega toaleta dla interesantów przystosowana dla potrzeb osób poruszających się na wózku. Oświetlenie poczekalni nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni. Zastosowano kontrastowe barwy pomiędzy ścianami, a podłogą.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu informacyjnego lub poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji. Budynek składa się z dwóch poziomów parteru i piętra. Na parterze znajdują się przystosowane pomieszczenia do obsługi interesantów. Na każdym z poziomów znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętro budynku prowadzą schody wyposażone w barierki. Brak oznaczenia kontrastowego początku i końca biegu schodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Komisariat nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Kontakt z jednostką możliwy jest całodobowo przez Oficera Dyżurnego tel. 47 87 321 20. Pocztę elektroniczną do Komisariatu Policji w Bogatyni można kierować na adres: dyzurny.kp-bogatynia@zgorzelec.wr.policja.gov.pl. lub przesłać faxem na numer: 47 87 321 31.Komisariat Policji w Pieńsku
ul. Zgorzelecka 31; 59-930 Pieńsk

Budynek Komisariatu Policji w Pieńsku usytuowany jest w centralnej części miasta przy ulicy Zgorzeleckiej 31. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do budynku można wejść od czoła schodami ( 5 stopni ) oraz od strony parkingu chodnikiem wyłożonym kostką brukową ( 5 stopni). Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Przy wejściu od strony parkingu znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych TYP X 3 rok budowy 2012 o udźwigu 250 kg. Platforma podlega systematycznym przeglądom. Przy wejściu głównym po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Pod dzwonkiem znajduje się instrukcja obsługi platformy ( mało czytelna z uwagi na zniszczenie spowodowane warunkami panującymi na zewnątrz) oraz przyciski sterujące urządzeniem - platformą. Drzwi szklane o szerokości 80 cm i wysokości progu 2 cm. Jest możliwość poszerzenia wejścia o 40 cm po otwarciu bocznego skrzydła drzwi . Otwieranie drzwi nie jest zautomatyzowane.

W holu głównym znajduje się punkt obsługi interesanta, w którym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 przyjmuje pracownik Komisariatu Policji w Pieńsku. Punkt recepcyjny znajduje się na wprost wejścia głównego i jest oznaczony. Personel punktu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Z punktu recepcyjnego można korzystać w pozycji stającej jak i siedząc.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektronicznym systemem dostępności przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku (pomieszczenia na parterze). Do dalszych części obiektu tj. na I piętro prowadzą schody.

Istnieje możliwość obsługi interesantów w pomieszczeniach na parterze .

Toalety dla interesantów znajdują się na piętrze budynku. Toaleta na parterze przystosowana jest dla osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem komisariatu, na parkingu nie ma wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu możliwy jest całodobowo przez Oficera Dyżurnego tel. 47 87 322 00. Natomiast z Komisariatem Policji w Pieńsku od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 pod numerem tel. 47 87 32 400 lub 406. Można też skontaktować się z pomocą faxu na numer: 47 87 322 21, lub mailowo na adres: dyzurny@zgorzelec.wr.policja.gov.pl.


Posterunek Policji w Węglińcu

59-940 Węgliniec, ul. Karola Wojtyły 16

Siedziba Posterunku Policji w Węglińcu mieści się w budynku wolnostojącym oznaczonym tablicą informacyjną. Budynek ten podzielony jest na dwie części z czego jedną z nich zajmuje Posterunek Policji, zaś drugą Ochotnicza Straż Pożarna w Węglińcu. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący na parter budynku, gdzie jest możliwość przyjęcia interesanta. Na parterze budynku po wejściu przez drzwi główne znajduje się przedsionek ograniczony szklanym drzwiami, za którymi znajduje się korytarz prowadzący do dwóch pomieszczeń służbowych oraz schody prowadzące na piętro posterunku. Osoby wchodzące na teren obiektu nie poruszają się po nim samodzielnie.

Przed wejściem do Posterunku Policji w Węglińcu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych po ich lewej stronie na ścianie zainstalowany jest domofon, który po kilku nieodebranych sygnałach samoczynnie zostaje przełączony na telefon dyżurnego KPP w Zgorzelcu.

Kontakt z Posterunkiem Policji w Węglińcu możliwy jest w różne dni tygodnia o różnych porach od godz. 8.00 do godz. 16.00 pod numerem tel. 47 87 328 01 lub 806 lub całodobowo za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu pod numerem 47 87 322 00. Można też skontaktować się z pomocą faxu na numer: 47 87 328 05, lub mailowo na adres: dyzurny@zgorzelec.wr.policja.gov.pl..

W każdy poniedziałek Kierownik Posterunku Policji w Węglińcu asp. szt. Robert Dyjankiewicz przyjmuje interesantów w godz. od 10.00 – 14.00. Na drzwiach wejściowych do obiektu znajduje się informacja dot. numerów kontaktowych do dzielnicowych oraz godzin przyjęć interesantów przez kierownika.

W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


Posterunek Policji w Zawidowie
ul. Szkolna 7; 59-972 Zawidów

Siedziba Posterunku Policji w Zawidowie mieści się w budynku wolnostojącym oznaczonym tablicą informacyjną. Do budynku prowadzą schody. Na terenie przyległym do Posterunku Policji brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku przez główne drzwi, interesant znajduje się w przedsionku oddzielonym drzwiami szklanymi od pozostałej części obiektu. W przedsionku tym na ścianie zainstalowany jest dzwonek przywoławczy. Osoby wchodzące na teren obiektu nie poruszają się po nim samodzielnie.

Kontakt z Posterunkiem Policji w Zawidowie możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30 pod numerem tel. 47 87 328 22 lub całodobowo za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu pod numerem 47 87 322 00. Można też skontaktować się z pomocą faxu na numer: 47 87 322 21, lub mailowo na adres: dyzurny@zgorzelec.wr.policja.gov.pl.

W rejonie budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

 

Powrót na górę strony