Status prawny

Status prawny KPP w Zgorzelcu

Data publikacji 29.09.2020

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej.


Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii Starosty.

W przypadku nieotrzymania opinii Starosty, Komendant Wojewódzki Policji może powołać odpowiednio Komendanta Powiatowego Policji po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 


Pierwszego  i pozostałych Zastępców Komendanta Powiatowego Policji powołuje Komendant Wojewódzki Policji na wniosek Komendanta Powiatowego Policji.


Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Powrót na górę strony