Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Zgorzelcu

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KPP w Zgorzelcu

Data publikacji 17.09.2020

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KPP w Zgorzelcu
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu:
adres: ul. Bohaterów II AWP 12G 59-900 Zgorzelec,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

Inspektorem Ochrony Danych w KPP w Zgorzelcu jest Małgorzata Górniak, tel. 47 87 322 96; e-mail: iod.kpp@zgorzelec.wr.policja.gov.pl.

W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych zastępstwo będzie pełnić Katarzyna Natkowska tel. 47 873 2300.

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
W KPP w Zgorzelcu dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony